2 thoughts on “Sai lầm

  1. “Sai lầm thứ hai, to lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đó là đã để cho nàng bỏ anh.”
    Câu này phải sửa thành: “Để sửa chữa sai lầm thứ nhất, anh đã làm cho nàng bỏ anh” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s