Book · Kinh nghiệm nuôi con

Give your child a better life through language

http://thirtymillionwords.org/book/ Many of us remember our parents, grandparents or perhaps older siblings reading bedtime stories to us. These were tales (câu chuyện) of mystical (huyền bí) creatures (sinh vật), talking trees, beautiful faeries (bà tiên) and fearless (can đảm) heroes on great adventures. But what is this fairytale (truyện cổ tích) world good for? Reading… Continue reading Give your child a better life through language

Book · Kinh nghiệm nuôi con

Nói sao cho trẻ nghe lời

Và nghe sao cho trẻ nói? Có sách đấy, hãy đọc sách. The only way to get through to a child and change their behavior is to acknowledge their feelings. Pictures this: you’re shopping for groceries (hiệu tạp hoá) with your five-year-old and he suddenly starts shrieking (hét) “I’m hungry! I want food now!” What… Continue reading Nói sao cho trẻ nghe lời

Chính trị, xã hội · Sưu tầm

Vì sao Đại Việt không được Kim Dung nhắc tới?

VIỆT QUỐC CÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGƯỜI ANH HÙNG “PHÁ TỐNG BÌNH CHIÊM”, MỘT CUỘC ĐỜI BI THỐNG 📖 Tôi sẽ bắt đầu bằng một nhận định. Các bạn hãy nhớ nhận định này, và hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc này có 2 vị hoạn quan đóng vai trò… Continue reading Vì sao Đại Việt không được Kim Dung nhắc tới?