Bản dịch bài thơ Tôi không bán gì của tổ quốc

Blog Chuyện Bâng Quơ

I sell nothing that belongs to our motherland

Cứ mỗi khi lên tiếng về những bất công
Bạn sẽ nghe câu “Các người đã làm gì cho tổ quốc?”
Bạn sẽ lúng túng như gà mắc tóc
Vì đối với ai kia, “đóng thuế” vẫn chưa phải “làm gì”.

Every time you voice about injustice
You hear “What have you done for your country?”
You feel stung, like sitting on needles
To them, “pay taxes” does not mean “do something for your country.” is not good enough.

Hãy trả lời, thôi được cứ coi như,
Với bạn, tôi chưa làm gì cho tổ quốc
Nhưng chắc chắn một điều chân thực
Là tôi chưa bán gì của tổ quốc bao giờ

Say,
To you. Perhaps, I have not done anything for my country good
But certainly,
I do not sell a damp thing that belongs to (our) motherland.

Tôi không…

View original post 565 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.