Update row in mongodb

Database TEST có một COLLECTION tên là IMAGES
Có một trường dữ liệu là URL, các url bắt đầu với 65.media và 67.media bị lỗi, phải sửa thành 66.media thì mới show được ảnh ra.
Với oracle hay mysql thì 30s là xong ngay.
Nhưng với ông mongodb này thì phải mày mò gần 30p, rút cục cũng update được:

db.images.find({url:/65.media/i}).forEach(function(e,i){ e.url=e.url.replace(“//65.media”,”//66.media”); db.images.save(e); });

One thought on “Update row in mongodb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.