grep -A1 -B1 –color ‘StockCommonDAO’ cataliout.log

Mò mãi mới ra cái lệnh, mấy lần định bốc máy gọi Tùng dâm nhưng nghĩ việc nhỏ nhoi không nên phiền điện hạ mặt trời : )) Rút cục cũng tự tìm được câu lệnh.

One thought on “grep -A1 -B1 –color ‘StockCommonDAO’ cataliout.log

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.