23/1/2013

Khi một người bạn yêu thương yêu thương bạn không đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu thương bạn.
Chỉ là không đúng cách mà thôi.

One thought on “23/1/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.