Toi bi dien roi

Công việc đúng là thứ làm người ta phát điên một cách thường xuyên. Đến nỗi mà cắm đầu code tới 11h, thấy chẳng tác dụng, đi về, ăn gà tần. Bực mình. Thôi, béo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.