Chào 2012

Hôm nay, nếu viết thư, tôi sẽ viết Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Một năm mới một năm đang tới.
Vui quá lá lá. Tại sao vui? Chả biết nữa, hê hê.
Làm một bài chào mừng năm mới thôi, không có chi đâu.
Năm mới quyết tâm mới, kế hoạch mới. Cố lên.

3 thoughts on “Chào 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.