Sai lầm


Anh đã mắc sai lầm, rất to lớn.
Sai lầm thứ nhất của anh là anh đã khiến nàng yêu anh.
Sai lầm thứ hai, to lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đó là đã để cho nàng bỏ anh.
Túm lại, sai lầm chính là anh.

2 thoughts on “Sai lầm

  1. ỉn says:

    “Sai lầm thứ hai, to lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đó là đã để cho nàng bỏ anh.”
    Câu này phải sửa thành: “Để sửa chữa sai lầm thứ nhất, anh đã làm cho nàng bỏ anh” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.