Lệnh

Trong quá trình làm megashare, chinh chiến liên miên với berkeley db, nói chung thi thoảng cũng rút được vài kinh nghiệm (chả đáng giá gì :)) ) kiểu như khi chạy một file sử dụng berkeley db mà lại bị lỗi, thì đầu tiên phải xem đã cho mấy cái biến môi trường khỉ gió này vào chưa

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
lệnh dịch

gcc -I/usr/local/BerkeleyDB.4.7/include/ bdb.cpp -o berkeley -L /usr/local/BerkeleyDB.4.7/lib/ -ldb
còn khi tạo bảng mới trong mysql, mà lại ko để ý tới charset các kiểu, sau đó thì lỗi tiếng Việt tùm lum, thế lại phải google bục mặt để conver sang unicode thôi:
ALTER TABLE `tablename` CONVERT TO CHARACTER SET [charset_old] COLLATE [charset_new]

One thought on “Lệnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.