Đền Đô – chùa Phật Tích – chùa Bút Tháp

Một ngày chủ nhật mệt phờ, rong ruổi khắp Bắc Ninh, vẫn còn thiếu chùa Dâu 😀
Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý, đúng là thờ vua có khác, rộng rãi, khác hẳn Phật tích với Bút tháp, Phật tích
Đền Đô:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chùa Phật Tích:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chùa Bút Tháp:

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.