One thought on “Kỉ niệm

  1. Gordon says:

    Cổ gớm nhể :)) Nhớ ngày xưa làm bài cho báo toàn gửi đĩa mềm, còn phải nhét vào cái phong bì độn giấy, ngoài ghi dễ vỡ, đề phòng các chú bưu điện đóng dấu gõ phải :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.