3 thoughts on “Em có là người Việt Nam?

  1. Thaimeo says:

    thay đổi chứ bác, từ từ, dần dần, thế nào cũng ngấm, không đùng một phát thay đổi nhưng chắc chắn sẽ thay đổi, mưa dầm thấm lâu mà 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.