berkeley db @#U$%(#*Q(*%$(#*%

tình hình là dư này, file file.db, có một trường là lastid, mỗi lần upload thì tăng lastid lên, với mỗi id thì sẽ có một cặp key – value kiểu 3452 –

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<infos>
<info time="1252557350" count="0" detail="chưa được cập nhật..." uid="976" path="/user/976/README-3" /></infos>

khốn kíp là ở chỗ mỗi lần upload file, lastid thì vẫn tăng đều, nhưng ko put được cặp ($id, $xml) vào, câu lệnh thì
vẫn như hồi xưa, nhưng khi get trong file.db ra thì trống trơn.
tăng id lên một đống thì lại put vào được. rất khùng. không hiểu tại sao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.