Nóng

trời nóng quá, chả làm được việc gì, chán đời
thôi, có lẽ ta nên đi tu, tu tại gia, hay sang chùa Phúc Khánh sau nhà nhỉ, không biết chùa có điều hòa ko nhỉ, hình như là có, được được ;))
😦 🙂 😐

3 thoughts on “Nóng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.