crazy

điên hết cả đầu với cái bài lập trình mạng, căm thù cái code blocks thế :((

vừa thay giao diện khác cho ubuntu, có khi cái làm mình ức chế là cái giao diện vi sta nửa mùa của mình =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.