iChat !!!!

hichic, nhìn cái hình này mà chết mê chết mệt, mỗi tội nhà hoàn cảnh ứ chơi được máy Mac :((

làm nào giờ, làm nào giờ, hu hu hu hu

giải pháp: tự viết một cái =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.