lại thêm 2

TA: 4*7
TRR: 3*7
CHXH: 4*8
KTMT: 3*6
PPT: 4*7
java: 3*4
xlth: 3*4

6,29

kì1: 6,9
kì2: 6,1
kì3: 7,4
kì4: 6,3

tệ quá, quá tệ, thật không thể ngờ là mình lại chết môn java, thi đi 7 mà thi lại có 4, chết đau đớn 😦
vậy là lại thêm 2 môn học lại, làm thế nào bây giờ, nguy ngập rồi, rất nguy ngập mất rồi 😐
may mà cũng đã thoát nạn lý cơ, thằng Hải thì vẫn tử nạn, thằng mất nết, đại số chưa có điểm mà dám hét rằng mình 3, làm mình chán gần chết. Đã cố lắm, làm cũng khá, vậy mà lại 3 nữa thì chả còn gì để nói,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s